Flyer 2017 / Fest viirun der Gemeng + Walversammlung am September 2017